آموزش word 2013 جلسه پنجم

سلام دوستان

توی این جلسه هم آموزش منوی insert را ادامه میدهیم . پس با ما همراه باشید

8- Header & Footer:

 • Header: توسط این آپشن میتوانیم به صفحه خود عنوان درج کنیم که این عنوان در هر صفحه تکرار می گردد این عنوان میتواند موضوع سند ما باشد یا شماره صفحه و امثال اینها.

  با کلیک نمودن بالای Header مینوی باز میشود که در آن مینو Header های وجود دارد که از قبل درست شده است که با کلیک نمودن بالای آن در صفحه ما تطبیق میگردد

 • More Headers From Office.Com : توسط این آپشن میتوانیم دیگر Header ها را از اینترنت دانلود کنیم.

 • Edit Header: توسط این آپشن میتوانیم خود ما به دلخواه خود یک Header بسازیم.
 • Remove Header :هر گاه ما به صفحه خود کدام Header داده باشیم توسط این آپشن میتوانیم آنرا از بین ببریم.

 • Save Selection To Header Gallery: هر گاه ما Header را درج کنیم و بعدا بالای تغیرات بیاوریم و بخواهیم آنرا ذخیره کنیم از این آپشن استفاده میکنیم
  2016-07-24_171318

 • Footer :توسط این آپشن میتوانیم به صفحه ما یک پا ورقی بدهیم که پا ورقی میتواند نام نویسنده کتاب باشد یا شماره صفحات و یا امثال اینها.
 • Edit Footer:توسط این آپشن میتوانیم خود ما به دلخواه خود یکFooter بسازیم.

 • Remove Footer: هر گاه به صفحه خود کدام Footer داده باشیم توسط این آپشن میتوانیم آنرا از بین ببریم.

 • Save Selection To Footer Gallery : هر گاه ما Footer را درج کنیم و بعدا بالای تغیرات بیاوریم و بخواهیم آنرا ذخیره کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.

2016-07-24_172041

 

 • Page Number : توسط آپشن میتوانیم صفحات سند را شماره گذاری کنیم.

 • Top Of Page: توسط این آپشن میتوانیم شماره را در بالای صفحه خود درج کنیم.

 • Bottom Of Page :توسط این آپشن میتوانیم شماره را در پایین صفحه خود درج کنیم.
 • Page Margin :  این آپشن شماره را در قسمت حاشیه صفحه درج میکند.
 • Current Position:هر گاه این آپشن را انتخاب کنیم در هر قسمت که Cursor ماوس ما باشد در همان قسمت شماره درج میکند.
 • Format Page Number :در این جا میتوانیم فارمت نمبر که در صفحه درج میکنیم تغییر بدهیم.
 • Remove Page Number : توسط این آپشن میتوانیم شماره های که درج کردیم دو باره حذف کنیم.

2016-07-24_172653

با درج نمودن Header ،Footer و یا Page number مینوی جدید بنام Design ایجاد میگردد که این مینو شامل محتویات ذیل است.

منوی Design  :

 1. Header & Footer
 2. Insert
 3. Navigation
 4. Options
 5. Position
 6. Close

2016-07-24_173149

1) Header & Footer : محتویات این آپشن با محتویات Header & Footer که در مینویInsert بود یکسان میباشد.

2016-07-24_1745422) Insert  :برای درج کردن دیگر گزینه ها به سند ما استفاده میشود مانند:

 • Date And Time: هر گاه بخواهیم به Header یا Footer تاریخ و یا ساعت همان زمان را درج کنیم از این آپشن استفاده میکنیم.

 • Document Info : از این جا میتوانیم که Info rmation سند خود را درج کنیم.
 • Quick Part: توسط این آپشن میتوانیم Auto Text، Document

  Property و Field که از قبل درست شد ه در سند ما درج کنیم. برای معلومات مفصل در این مورد لطفاً به مینوی Insert بخش Text مراجعه کنید.

 • Picture:برای درج کردن تصویر درHeader یا Footer سند استفاده میشود.
 • Online Picture :توسط این آپشن میتوانیم تصاویر را به شکل online از اینترنت بگیریم و در سند خود درج کنیم.

2016-07-24_1751363)Navigation  :

 • Go To Header: با استفاده از این آپشن میتوانیم بهHeader برویم.

 • Go To Footer: با استفادهاز این آپشن میتوانیم بهFooter برویم.

 • Previous : هر گاه ما در چندین صفحه Header و Footer داشته باشیم توسط این آپشن میتوانیم به Header و یا Footer قبلی برویم.
 • Next :هر گاه ما در چندین صفحه Header و Footer داشته باشیم توسط این آپشن میتوانیم به Header و یا Footer بعدی برویم.
 • Link To Previous : توسط این آپشن میتوانیم ارتباط صفحات را از یکدیگر جدا کنیم یعنی اگر بخواهیم یک صفحه یک Header یا Footer داشته باشد و صفحه دیگر ،دیگر Header یا Footer داشته باشد.

  طریقه فعال سازی: برای فعال کردن این آپشن اولا باید صفحات را از همدیگر جدا کنیم، برای جدا کردن صفحات به آدرس ذیل بروید:

  Go To Page Layout Menu + Break + Continues

  البته در هنگام دادن Section در آخر صفحه باید باشید. برای جدا کردن ارتباط شان بالای Link To Previous کلیک کنید.

2016-07-24_1852074)Options :

 • Different First Page: هر گاه این آپشن را فعال کنیم Header وFooter صفحه اول ما نسبت به دیگر صفحات فرق میکند.

 • Different Odd & Even Page : هر گاه آپشن را فعال کنیم صفحات جفت سند ما یک Header و Footer می داشته باشد و صفحات تاق سند ما دیگر Header و Footer می داشته باشد.

 • Show Document Text : هر گاه این آپشن را غیر فعال کنیم در هنگام نوشتن Header و یا Footer متن سند ما پنهان میشود.

2016-07-24_185553

5)Position  :

توسط این آپشن میتوانیم موقعیت متن را در Header و یا Footer تعیین کنیم.

 • Header From Top : توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که متن Header از اصل Header چقدر فاصله داشته باشد.
 • Footer From Bottom: توسط این آپشن میتوانیم تعیین کنیم که متن Footer ما از اصل Footer چقدر فاصله داشته باشد.
 • Insert Alignment Tab : در این جا میتوانیم تعیین کنیم که متن در کدام قسمت Header و یاFooter موقعیت داشته باشد. یعنی راست ، چپ و یا مرکز

2016-07-24_190008

Close :برای بسته کردن Header و یا Footer استفاده میشود.
2016-07-24_190215