حذف کلی نظرات در وردپرس

نظرات یا همان دیدگاه ها از قسمت های اصلی سایت ها هستند که کاربران به کمک آن ها نظرات خود را در سایت به ثبت می رسانند . ولی این قسمت سایت گاهی مورد حمله هکر ها یا اسپم ها قرار می گیرد و هزاران نظر در مدت زمان کمتری به ثبت می رسد که…